Integrated research

Το εργαστήριο Ε.Κ.Π.Ψ.Τ. από το 1994 έχει υλοποιήσει με επιτυχία μια σειρά από προγράμματα που αφορούν τόσο κοινωνικά θέματα όσο και θέματα με πολιτισμικό περιεχόμενο.
Διατηρεί μια πλούσια βάση δεδομένων για την πολιτιστική κληρονομιά της νεότερης περιόδου με εικόνες, ήχους, βίντεο, χάρτες και προφορικές μαρτυρίες.

Το Ε.Κ.Π.Ψ.Τ. επικεντρώνει τις ερευνητικές του προσπάθειες στη συλλογή, ανάλυση, τεκμηρίωση και προβολή κοινωνικών και πολιτισμικών δεδομένων με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και της Πληροφορικής. Χρησιμοποιεί έγκυρες και πιστοποιημένες τεχνικές έρευνας και τεκμηρίωσης της κοινωνικής και πολιτισμικής πραγματικότητας, παράγοντας ερευνητικά αποτελέσματα για επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα παρουσιάζονται ακολούθως:
2012

Εκπόνηση έρευνας για τη διερεύνηση του προφίλ των νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται ως οικιακό προσωπικό και συγκριτική μελέτη των μοντέλων θεσμικής διαχείρισης του στα κράτη - μέλη της Ε.Ε.

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: Ευρωπαϊκό Ταμείο ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2010, Δράση 2.2/10, Προτεραιότητα 2

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Το εργαστήριο συμμετείχε πραγματοποιώντας συνεντεύξεις με εκπροσώπους γραφείων εύρεσης εργασίας και ειδικούς εμπειρογνώμονες που ειδικεύονται στην έμμισθη οικιακή εργασία.

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL:

2010

Διεξαγωγή δημοσκόπησης με θέμα «Κοινωνικές ομάδες με ξενοφοβικές τάσεις»

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: Ευρωπαϊκό Ταμείο ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2009, Δράση 2.3/09, Προτεραιότητα 2

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Η έρευνα για την διερεύνηση των ξενοφοβικών τάσεων του ελληνικού πληθυσμού, Πανελλαδική δημοσκόπηση, και διενέργεια ομάδων εστίασης

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL:

2009

Δημιουργία διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή του Μουσικού Πολιτισμού στο Βόρειο Αιγαίο

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: Κοινωνία της Πληροφορίας

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Συλλογή, καταγραφή, τεκμηρίωση και αξιοποίηση του πολιτισμικού αποθέματος της μουσικής παράδοσης της Ικαρίας μέσα από τη χρήση ΤΠΕ

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL:

2008

Ανατολικό Μεσογειακό Δίκτυο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών INTERREG III B ARCHIMED

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: INTERREG III B ARCHIMED.

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας για την περιγραφή των κοινωνικό – οικονομικών αλλαγών των τοπικών κοινωνιών και τις κινητήριες δυνάμεις των αλλαγών χρήσεων γης

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL:

Ανάπτυξη πρότυπου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τη φιλοξενία, διαχείριση και αξιοποίηση του πολιτιστικού περιεχομένου της αιγαιοπελαγίτικης μουσικής παράδοσης

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: Κοινωνία της Πληροφορίας

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Το έργο στοχεύει στη δημιουργία πρότυπου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση και αξιοποίηση του πολιτιστικού περιεχομένου της μουσικής παράδοσης, του Βορείου Αιγαίου, τόσο για ερευνητικούς / εκπαιδευτικούς σκοπούς, όσο και για λόγους προβολής της περιοχής μέσα από την παραγωγή ψηφιακών προϊόντων και την οργάνωση παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL: http://music-archive.aegean.gr/

Δ.Ι.Α.Π.Λ.Ο.Υ.Σ. Βορείου Αιγαίου:«Διαδρομές σε Ιερές, Αστικές, Πολεμικές, Λιμενικές Οχυρώσεις και Υποδομές στα Σταυροδρόμια του Βορείου Αιγαίου»

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: Κοινωνία της Πληροφορίας

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Επιστημονική έρευνα, συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του πολιτιστικού υλικού από κάστρα, παραδοσιακά κτίρια, κτίρια υψηλής αρχιτεκτονικής στις πρωτεύουσες των νησιών του Βορείου Αιγαίου, προχωρώντας στην ψηφιακή τους χαρτογράφηση, καθώς επίσης και σε πέτρινους φάρους και μοναστήρια

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL: http://culture.northaegean.gr/

2007

Αμυντικά Συστήματα στην Μεσόγειο – Euromed Heritage II – Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: Euromed Heritage II – Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Διατήρηση και ανάδειξη της εκπαιδευτικής και οικονομικής αξίας των ιστορικών αμυντικών συστημάτων της Μεσογείου. Το πρόγραμμα αναπτύσσει δράσεις για την ανταλλαγή γνώσεων και την εκπαίδευση ειδικών επιστημόνων, την ψηφιοποίηση των αμυντικών συστημάτων και την προβολή τους μέσω διαδυκτιου και CD-Rom και την διάσωση επιλεγμένων αμυντικών συστημάτων. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL:

2005

«ORPHEAS – Τοπική Στρατηγική για την Απασχόληση στον Τομέα της Αειφορίας» Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορφέας - Καινοτομία και Στρατηγική της Τοπικής Απασχόλησης

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Καινοτόμες Δράσεις ΕΚΤ – Άρθρο 6.

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών για την τοπική απασχόληση στο πλαίσιο μιας περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής με άξονα τη βιώσιμη ανάπτυξη

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL:

Νέα επιχειρηματικότητα για το Βόρειο Αιγαίο – Προοπτική Ζωής – Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal ΙΙ Υπουργείο Εργασίας

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal ΙΙ

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Το εργαστήριο συνεργάσθηκε με άλλα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου και παρέδωσε μελέτη σχετικά με την άρση των ανισοτήτων στην απασχόληση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε ειδικές κοινωνικές ομάδες Α.Μ.Ε.Α. Διευκόλυνση της πρόσβασης τους στην αγορά εργασίας

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL:

2003

Έρευνα για τους Νέους με βάση τις Ανάγκες Αξιολόγησης της Εθνικής Υπηρεσίας του ευρωπαϊκού προγράμματος για την Νεολαία (Youth)

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Γραμματεία Νέας Γενιάς

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Πιλοτική έρευνα σχετικά με την απασχολησιμότητα των νέων, την εύρεση εργασίας, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου , τις σχέσεις με το οικογενειακό και κοινωνικό τους περίγυρο, καθώς και τον ρόλο της νεολαίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL:

Μουσικά Σταυροδρόμια του Αιγαίου – Λήμνος

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: Υπουργείο Αιγαίου

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Επιμέλεια – Έκδοση βιβλίου για το νησί της Λήμνου. (υπό έκδοση)

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL:

2001

Πολιτισμικό – Τεχνολογικό Πάρκο Βορείου Αιγαίου – Δήμος Γέρας

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Μελέτη Σκοπιμότητας για τη δυνατότητα εγκατάστασης Μουσείου Τεχνολογίας και Πάρκου Τεχνολογίας σε παλιές βιομηχανικές μονάδες του Δήμου Γέρας

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL:

Παρουσίαση των ιαματικών λουτρών και της θεραπευτικής διάστασης του νερού

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: ΑΔΕΜ Μυτιλήνης

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Δημιουργία ενός CD ROM με Ιστορικό, ανθρωπολογικό και κοινωνικό περιεχόμενο

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL:

Γλωσσική Τεχνολογία

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: ΕΡΓΟ Προμηθέας, Γ.Γ.Ε.Τ.

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Ανάπτυξη Ορολογικών Βάσεων Γνώσης, και Εργαλείου Αναζήτησης, Περιήγησης και Διερεύνησης της Πληροφορίας Α. Δημιουργία δύο δίγλωσσων (ελληνο-αγγλικών) ορολογικών βάσεων γνώσης στις γνωστικές περιοχές: • Ορολογία Ευρωπαϊκής Ένωσης και • Απασχόληση, Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη, Ποιότητα Ζωής Β. Ανάπτυξη γενικευμένου εργαλείου (Bilingual Information Browser – BILIB ) για την υποστήριξη της δίγλωσσης αναζήτησης, περιήγησης και Διερεύνησης της πληροφορίας που περιέχεται στις ορολογικές βάσεις και στα έγγραφα εμφάνισης των όρων

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL:

2000

Καταγραφή και Παρουσίαση των Πόλης της Αγιάσου με έμφαση στα πολιτιστικά Αρχεία του Αναγνωστηρίου Αγιάσου

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: Δήμος Αγιάσου, ΕΤΑΛ Λέσβου

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Δημιουργία ενός CD ROM με Ιστορικό, ανθρωπολογικό και κοινωνικό περιεχόμενο

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL:

Χαρτογράφηση της Πόλης της Μυτιλήνης

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: Δήμος Μυτιλήνης

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Δημιουργία πέντε θεματικών πολιτισμικών χαρτών της Μυτιλήνης

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL:

Έκδοση Βιβλίου και Audio CD με τίτλο «Μουσικά Σταυροδρόμια στο Αιγαίο – Λέσβος (19ος – 20ος αιώνας)»

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: Υπουργείο Αιγαίου

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Έκδοση Βιβλίου και Audio CD – Οργάνωση εκδηλώσεων που προβάλλουν το Αιγαίο στο εσωτερικό και εξωτερικό Υπουργείο Αιγαίου

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL:

Διατήρηση και βελτίωση περιβάλλοντος και περιβάλλοντος χώρου

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: Ε.Τ.Α.Λ. Νομού Λέσβου

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Διάσωση – διατήρηση – προβολή πολιτιστικών Δεδομένων περιοχής

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL:

Ι.Σ.Σ.Ε. Αιγαίου (Ινστιτούτο Συνεχιζόμενης Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης – Αιγαίου)

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: ΕΠΕΑΕΚ Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης – Υπουργείο Παιδείας

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Οργάνωση και υλοποίηση κύκλων Μαθημάτων συμπληρωματικής και δια βίου εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στα νησιά Μυτιλήνης, Χίος και Σάμος

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL:

1999

Ιστορία του Λεσβιακού Ούζου

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: Ο.Π.Ε. Εμπορικό. Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λέσβου

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Η ιστορία του ούζου στη Λέσβο

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL:

1998

Κατασκευή Ανθρωπογεωγραφικών Χαρτών Θράκης

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: Μέγαρο Μουσικής

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Καταγραφή και ανάλυση πολιτισμικών δεδομένων στην περιοχή της Θράκης

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL:

Κιβωτός του Αιγαίου

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: ΕΠΕΤ ΙΙ, Γ.Γ.Ε.Τ.

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Καταγραφή και ανάδειξη των πολιτισμικών στοιχείων του υλικού και μουσικού πολιτισμού των νησιών του Β. Αιγαίου. Δημιουργία ενός ηλεκτρονικό Πολιτισμικού Θησαυρού.

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL:

1997

Ελληνικός και Μεσογειακός Πολιτισμός

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Ανάλυση και καταγραφή επιλεγμένων πολιτισμικών Δεδομένων της γεωγραφικής περιοχής της Μεσογείου

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL:

ΚΕΚ «Υλικός Πολιτισμός»

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: ΠΕΠ Β. Αιγαίου

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Καταγραφή και ανάδειξη του υλικού πολιτισμού, της λαϊκής τέχνης και των παραγωγικών δικτύων του Β. Αιγαίου με τη χρήση συστημάτων πληροφορικής και αρχειοθέτησης

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL:

1996

Βάση Δεδομένων και Ανθρωπογεωγραφική Ανάλυση

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: Υπουργείο Εργασίας

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Καταγραφή ανθρωπογεωγραφικών Δεδομένων με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL:

1995

Διαχείριση και Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Συνεργάτες:

Φορέας: Υπουργείο Εργασίας

Χρόνος διεξαγωγής:

Περίληψη: Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων με πολιτισμικό περιεχόμενο

Στόχοι:

Παραδοτέα:

Αποτελέσματα:

Κείμενα εργασίας:

Δημοσιεύσεις:

URL: