Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο IN 4 YOUTH
Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο IN 4 YOUTH

«Διαδικασίες κοινωνικής ένταξης και ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων σε περίοδο οικονομικής κρίσης»

 

 

Το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετέχει στο Έργο με κωδικό 2053, ακρωνύμιο IN 4 YOUTH, τίτλο «Διαδικασίες κοινωνικής ένταξης και ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων σε περίοδο οικονομικής κρίσης» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Χτούρη Σωτήρη, της Οριζόντιας Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε νέους ηλικίας 15 έως 34 ετών.

Οι απαντήσεις θα παραμείνουν απολύτως εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστικούς λόγους.

 

URL http://aigaio.wizcodes.com/